Subotica.info on Facebook Subotica.info Google+ page Subotica.info Twitter Subotica.info YouTube channel Email Subotica.info Subotica.info RSS feed

Obaveštenje korisnicima prava dečijeg dodatka

Kategorija: 

У складу са чланом 17. став 7. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. Гласник РС“, бр. 16/02 и 115/05 и 107/09) прописано је да дечији додатак припада детету до навршених 19. година живота, ако се у својству редовног ученика налази на школовању.

На основу члана 18. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. Гласник РС“, бр. 16/02 и 115/05 и 107/09) под школовањем се подразумева стицање образовања у својству редовног ученика у основној и средњој школи, а у складу са прописима у области образовања. Изузетно, својство редовног ученика сматра се да има и лице из осетљивих друштвених група и лице са изузетним способностима које стиче средње образовање или образовање за рад у својству ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра просвете.

С обзиром да је почела нова школска 2017/18 година, обавештавамо кориснике права на дечији додатак на обавезу благовременог достављања потврда о редовном или ванредном школовању за децу школског узраста, у складу са горе наведеним. Школске потврде треба доставити у Градски услужни центар, Трг слободе 1, /шалтер 1 и 2/.

Рок за достављање истих је 31.10.2017. године.

*

A gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 17. szakaszának 7. bekezdése (az SZK SZK Hiv. Közlönyének 16/02, 115/05 és 107/09 száma) előírja, hogy a rendes tanulói jogviszonyban lévő gyermekeket betöltött 19. életévükig gyermekpótlék illeti meg.

A gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 18. szakasza (az SZK Hiv. Közlönyének 16/02, 115/05 és 107/09 száma) értelmében iskolai tanulmányokon az általános és középiskolák nappali tagozatán szerzett képzettség értendő, az oktatási előírásoknak megfelelően. Kivételesen úgy tekintendő, hogy rendes tanulói jogviszonyban vannak azok a sérülékeny csoportba tartozó illetve kivételes képességekkel rendelkező diákok is, akik középiskolai vagy szakmai tanulmányaikat esti tagozatos (rendkívüli) diákként folytatják, ha megindokolják, hogy tanulmányaikat miért nem tudják nappali tagozatosként folytatni, és azt az oktatási miniszter jóváhagyta.

Tekintettel a 2017/18. iskolaév kezdetére, figyelmeztetjük a gyermekpótlékra jogosultakat, hogy az iskoláskorú gyermekek nappali tagozatos (rendes) illetve esti tagozatos (rendkívüli) iskoláztatására vonatkozó igazolást szíveskedjenek időben benyújtani. Az iskolai igazolásokat a Városi Ügyfélszolgálatban kell benyújtani a Szabadság tér 1. szám alatt, a 1. és 2. ügyfélpultnál.

Az okmányok benyújtásának határideje 2017.10.31.

*

Sukladno članku 17. stavak 7. Zakona o financijskoj potpori obitelji s djecom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02 i 115/05 i 107/09) propisano je da dječji doplatak pripada djetetu do navršenih 19 godina života, ako se u svojstvu redovitog učenika nalazi na školovanju.

Temeljem članka 18. Zakona o financijskoj potpori obitelji s djecom („Sl. glasnik RS“, br. 16/02 i 115/05 i 107/09) pod školovanjem se podrazumijeva stjecanje obrazovanja u svojstvu redovitog učenika u osnovnoj i srednjoj školi, a sukladno propisima u području obrazovanja. Iznimno, smatra se da svojstvo redovitog učenika ima i osoba iz osjetljivih društvenih skupina ili osoba s
iznimnim sposobnostima koja stječe srednje obrazovanje ili obrazovanje za rad u svojstvu izvanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovitog pohađanja nastave, uz suglasnost ministra prosvjete.

S obzirom na to da je počela nova školska 2017./18. godina, obavještavamo korisnike prava na dječji doplatak na obvezu pravodobnog dostavljanja potvrda o redovitom ili izvanrednom školovanju za djecu školske dobi, sukladno gore navedenom. Školske potvrde treba dostaviti u Gradski uslužni centar, Trg slobode 1, /šalter 1 i 2/.

Rok za dostavljanje istih je 31. 10. 2017. godine.