Javni beležnici u Subotici

Pon, 01.09.2014 - 21:57 -- darko.kovacevic

Od danas, 1. septembra 2014. godine počele su da rade javnobeležničke kancelarije u Srbiji. U Subotici trenutno imamo dva javna beležnika, a to su Jasmina Filipović Uzelac (ul. Štrosmajerova 22, telefon - 024 551 617) i Nikola Milišić (ul. Štrosmajerova 8, telefon - 064 143 1009)

Darko: Šta je јавни бележник, javni bilježnik, közjegyző, notary public, ili, narodski, notar?

Jasmina: U najkraćim crtama, po zakonu o prometu nepokretnosti, koji danas stupa na snagu, svaki promet nepokretnosti (kupoprodaja, poklon, zamena, ugovor o doživotnom izdržavanju, deoba zajedničke bračne tekovine...) mora biti sačinjen u formi javnog beležničkog zapisa.

To znači da ih mogu sastaviti samo javni beležnici. Od danas, 1. septembra, sudovi više neće vršiti overu ugovora o prometu nepokretnosti.

Pored ugovora o prometu nepokretnosti, javni beležnici vrše i overu potpisa na nejavnim ispravama (ugovor o prodaji motornog vozila, saglasnost za putovanje, ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta).

Nikola: Kao i na svim drugim ispravama na kojima je potrebno overiti potpis. Dalje, potvrđuju istovetnost fotokopije sa originalom, verodostojnost dokumenata...

Jasmina: Izdaju potvrde o životu, za penzije, uzimaju izjave o priznanju očinstva i sl.

Darko: I sad to može da radi samo javni beležnik?

Jasmina: Treba razjasniti da će opisane radnje i overe, do prvog marta 2015. godine obavljati paralelno i sud, i opštinski uslužni centar, a nakon tog datuma ovi poslovi prelaze isključivo u nadležnost javnih beležnika.

Darko: Koliko će biti javnih beležnika u Subotici?

Jasmina: Sada nas ima dvoje, a biće birano još 4. Dakle, ukupno 6.

Darko: Tako malo?

Jasmina: Broj javnobeležničkih mesta ograničen je u odnosu na broj advokata, i broj propisuje ministar pravde.

Nikola: Jedan javni beležnik na 25,000 osoba.

Darko: Pošto su usluge javnih beležnika?

Nikola: One su određene javnobeležničkom tarifom, i zavise od vrednosti predmeta ugovora.

Darko: To je odredila država?

Nikola: Ministar pravde.

Darko: Da li će to biti skuplje ili jeftinije?

Nikola: Tarifa je u ravni sudske takse koja se i do sada plaćala sudu za overu potpisa. Tako će za stranke, od 1. septembra, kompletan posao vezan za promete nepokretnosti biti jeftiniji nego do sada, jer tarifa, odn. nagrada javog beležnika, obuhvata ne samo overu potpisa, već i sačinjavanje kompletne isprave.

Darko: Na primer?

Jasmina: Tako, na primer, trošak sačinjavanja i overe kupoprodajnog ugovora gde je vrednost predmeta kupoprodaje do 600,000 dinara, iznosi ukupno 10,800 dinara; za vrednost posla od 600,000 do 2,5 miliona dinara ukupan trošak iznosi 18,000 dinara, a za vrednost od 2,5 do 5 miliona dinara, iznosi ukupno 25,200 dinara.

Nikola: Do sada su ljudi plaćali nekoga da sačini ugovor, i onda bi išli u sud i tamo plaćali taksu. Sada je sve na jednom mestu.

Darko: Može li se cenkati?

Jasmina: Navedena tarifa je fiksna i ne sme se ugovarati ni viša, ni niža tarifa. Osobe sa Invaliditetom i socijalni slučajevi (dokazuje se rešenjem centra za socijalni rad) imaju popust 50%.

Darko: Šta još treba reći?

Jasmina: Stranke se mogu telefonom zakazati, neće se stvarati redovi.

Nikola: Sve se završava na jednom mestu.

Darko: Na koje telefone mogu da se obrate?

Jasmina: Na sajtovima www.beleznik.org i www.mpravde.gov.rs mogu se naći adrese i kontakti javnih beležnika u Srbiji. Naše adrese su: Jasmina Filipović Uzelac (ul. Štrosmajerova 22, telefon - 024 551 617) i Nikola Milišić (ul. Štrosmajerova 8, telefon - 064 143 1009)

Darko: Kako će to ići u praksi?

Jasmina: Javno beležništvo, notarstvo, zaživelo je u svim zemljama regiona...

Nikola: U zapadnoj Evropi postoji više od 500 godina.

Jasmina: Srbija je poslednja u Evropi koja uvodi javne beležnike. U zemljama Evrope duga je tradicija, i svuda se ovaj sistem pokazao izuzetno uspešnim, posebno u smislu povećanja pravne sigurnosti građana i uređenosti pravnog sistema-

Nikola: Dovešće do rasterećenja sudova, obzirom da je jedan od poverenih š'oslova koje će javni beležnici obavljati i ostavinski postupak. Sud ne mora, ali može da poveri ovaj posao.

Darko: Kako se postaje notar?

Jasmina: Javni beležnici imaju visok stepen odgovoronosti za poslove koje rade, imaju obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti, i odgovaraju celom svojom imovinom kako za štetu koju pričine drugima sami, tako i za štetu svojih saradnika.

Da bi neko postao javni beležnik potrebno je da ima završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit, pet godina prakse nakon položenog pravosudnog ispita, i položen javnobeležnički ispit.

Darko: Znači, ako prodajem-kupujem kuću, njivu, stan, voćnjak... od sada idem kod notara, odn. javnog beležnika...

Jasmina: Punomoc za prodaju nekretnina, potvrda o zivotu, testamenti...

Darko: Dakle, vaš pečat važi kao sudski?

Jasmina: Mi imamo pravo da stranke, ako tako žele, mogu da se potvrgnu neposrenom izvršenju u našem ugovoru. U tom slučaju je javnobeležnički zapis izvršna isprava i ne mora se voditi parnični postupak da bi se pokrenulo izvršenje.

Darko: Šta to znači narodskim jezikom?

Jasmina: Na primer, prodala sam ti kuću, ostao si mi dužan, i ne moram se suditi, nego mogu odmah da izvršavam naplatu.

Nikola: Zato naš pečat ima snagu sudskog pečata.

Custom Search